Første spadestik og nyt fra Træningshuset Etape 2

Første spadestik og nyt fra Træningshuset Etape 2

Så går startskuddet til projektet Træningshuset Etape 2! – Dette markeres ved et arrangement i Træningshuset – fredag d. 1. februar kl. 16.00. – Se mere nedenfor.

Vi ser frem til at aktivt 2013!

2012 er løbet ud og der står nu 2013 på kalenderen. For os der arbejder med Etape 2 har 2012 været et godt og begivenhedsrigt år!

I februar godkendte LAG vores ansøgning og gav tilsagn om tilskud på kr. 1.500.000 til projektet. Dette gav os i den grad ny energi og en tro på at vi var på vej i den rigtige retning. Og med dette positive klap på skulderen gennemførte vi i juni en hustandsindsamling som foreløbig har resulteret i kontante bidrag på kr. 336.000. Samtidig opfordrede vi interesserede til at melde sig som hjælpere i forbindelse med selve byggeriet. På nuværende tidspunkt har over 100 frivillige tilkendegivet at de også vil være en del at det flotte projekt.

Kronen på værket blev sat da Randers Byråd i forbindelse med budgetforhandlingerne kom vores ansøgning i møde med kontant tilskud på kr. 1.000.000 og tilsagn til et øget driftstilskud når Etape 2 er etableret.

Der ligger nu en byggeansøgning hos kommunen og hvis ikke Kong Vinter lægger sin klamme hånd omkring Asferg forventer vi at sætte turbo på selve byggeprocessen primo februar.

Status angående finansieringen er at vi nu har tilvejebragt kr. 5.530.000 ud af vores anlægssum på kr. 6.400.000 – og har derudover optionen på kr. 1.000.000 i yderligere låntagning fra Sparekassen Kronjylland. Det ligger os dog meget på sinde at begrænse låntagning mest muligt for at optimere driftsøkonomien fremadrettet. Derfor fortsætter vi også, med uformindsket energi, vores søgen efter yderligere finansieringskilder.

Kræfterne i styregruppen fordeles nu især på 2 punkter: Økonomi og planlægning af selve byggeriet. Der arbejdes på højtryk med søgning af forskellige fonde og aktivering af det lokale erhvervsliv for at søge fuld finansiering af projektet. Men på nuværende tidspunkt føler vi os sikre på at kunne nå i mål og glæder os til at se byggeriet tage form i løbet af de kommende måneder.

 

Første spadestik og informationsmøde 1. februar kl. 16.00

 

Vi markerer opstarten på det spænende projekt med et arrangement i og ved Træningshuset.

Viceborgmester Sten Bungaard fører spaden og efterfølgende byder vi på lidt til maven samt en kort info omkring projektet.

Mød op og hjælp os med at gøre dagen festlig og få sat gang i projektet!

Hør også mere om hvordan du fortsat kan støtte op om projektet. – Som det fremgår ovenfor er vi ikke helt i mål med hensyn til finansieringen – men vi tror på at vi kan få de sidste ender til at nå sammen ved fælles hjælp!

Med venlig hilsen – og på gensyn d. 1. februar!

Styregruppen, Træningshuset Etape 2

 

For yderligere oplysninger: Kontakt Kurt Henriksen – 40 56 13 18

 

Kæmpe sejr til PIF og Træningshuset – Tillykke til os alle!

Kæmpe sejr til PIF og Træningshuset – Tillykke til os alle!

Fredag d. 21. september indgik byrådet i Randers Kommune budgetforlig for budgettet 2013. – Styregruppen bag Træningshuset Etape 2 havde med spænding fulgt optakten til forhandlingerne hvor byrådet bl.a. skulle tage stilling til en ansøgning fra os. Vi havde søgt om dels et kontakt beløb på kr. 1 mio. og dels økonomisk hjælp til sikring af den fremtidige drift. Med stor glæde fik vi meddelelsen tidlig fredag morgen at byrådet har valgt at godkende vores ansøgning og dermed give os et stort spark i den rigtige retning! Vi tager det som en stort skulderklap til det store arbejde de mange frivillige i og omkring Træningshuset, Purhus Idrætsforening og hele Asferg skoledistrikt yder både sommer og vinter.

Hva’ så nu? – Styregruppen sætter nu turbo på processen der munder ud i et flot og spændende byggeri som skal fuldende mulighederne i Træningshuset og for alle de udendørs aktiviteter. Status lige nu er at byggeriet skal sagsbehandles i kommunen med henblik på en byggetilladelse. Men inden vi når så langt skal bygningens indretning finjusteres i samarbejde med de mange brugere af faciliteterne – det være sig f.eks. PIF Fodbold og PIF Gymnastik. Vi skal bl.a. sikre os indretningen af bygningens faciliteter og bygningens udstyr modsvarer de ønsker der måtte være fra brugerne.

 Økonomien – Vi er tæt på at få enderne til at nå sammen. Husstandsindsamlingen før sommerferien bidrager d.d. med kr. 340.000. Det er værd at bemærke at indsamlingen ikke afsluttes før 31. december og du har dermed stadig mulighed for at bidrage økonomisk til projektet hvis ikke vi fik fat i dig i indsamlingsweekenden. Vi har ligeledes et par aftaler der skal verificeres og nogle fonde som stadig venter på en ansøgning fra os. – Det lokale erhvervsliv har positivt fulgt med i vores proces og vi skal nu have aftalt hvordan de kan bidrage til projektet.

De frivillige – Vi kan med stor glæde konstatere at lysten til at deltage aktivt i projektet er meget stor. Vi har en lang liste med frivillige som vil give en hånd med når først byggeriet går i gang. Har du lyst til at deltage kan du melde dig på en mail til kh@skiold.com eller på 40 56 13 18.

 Tidsplan – Som før nævnt så går projektet nu ind i den næste fase hvor beslutningen om at gå i gang ligger 100% fast. Vi sætter lidt mere fart i arbejdet, men vi vil også bruge den kommende tid på at få tunet projektet så vi har et stærkt projekt med en solid økonomi før vi sætter spaden i jorden. Derfor er der heller ingen dato på første spadestik endnu – men vi forventer at gå i gang så snart vi er på plads med alle detaljer som forventelig vil være i løbet af vinteren.

 Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet er du velkommen til at kontakte Kurt Henriksen på 40 56 13 18 eller kh@skiold.com.

 På vegne af Træningshuset Etape 2 – Styregruppen

 Kurt Henriksen

Etape 2 projektet

Etape 2 projektet

Projektet:Det er målet af udvide det nuværende Træningshuset i Asferg fysisk med yderligere faciliteter. Bl.a. med nye omklædnings- og toiletfaciliteter. Styregruppen har et stort ønske om at inddrage alle lokale foreninger og instutioner samt nuværende og evt. kommende brugere af Træningshuset i processen. Træningshuset i Asferg er en selvejende institution med tætte bånd til Purhus Idrætsforening som er den største bruger af Træningshuset. Træningshuset ser Asferg Skoledistrikt som sit naturlige opland.

Styregruppen:Purhus Idrætsforening har nedsat en styregruppe bestående af frivillige fra lokalområdet. Styregruppen er lokomotiv i processen fra de første ideer til et forhåbentligt færdigt resultat i form af nogle større og bedre fysiske rammer.

Styregruppens medlemmer: Claus Edelgaard – 86443304 Henrik Vangsted – 86478182 Jens Larsen – 86478116 Kurt Henriksen – 86478020 Lars Jespersen – 86443623 Ole Lynge – 86478421

Etape 2 projektet

Kæmpe lokal opbakning til Træningshuset Etape 2

I weekenden den 16.-17. juli var 25 frivillige indsamlere ude at stemme dørklokker i Asferg Skoledistrikt med henblik på at samle midler til den kommende færdiggørelse af Træningshuset – også kaldet Træningshuset Etape 2. Projektet, som indebærer et byggeri på ca. 600 m2 til erstatning for det gamle klubhus, indeholder nye omklædningsfaciliteter, klublokaler, køkken, multianvendelige lokaler, depoter m.m. til brug for Purhus Idrætsforenings over 600 aktive medlemmer indenfor bl.a. fodbold, gymnastik, bordtennis og badminton. Derudover sikrer færdiggørelsen at Træningshusets anvendelsesmuligheder øges betragteligt idet det vil blive væsentligt nemmere at håndtere store forsamlinger. Ligeledes vil det betyde endnu bedre forhold for eksisterende og kommende lejere i huset. – F.eks. bruger Randers Cheerleaders Træningshuset mange timer i løbet af både vinter- og sommermåneder især i weekenderne.

Styregruppen bag Etape 2 havde sat et mål for indsamlingen på kr. 400.000. Det var et ambitiøst mål, men lokalområdet har før vist stor villighed til at sikre en fortsat sund udvikling i et i forvejen aktivt idræts- og kulturliv. Der er stor forståelse for at vi herude på landet må klare en stor del  selv og få de ting til at ske som vi finder nødvendige for at sikre et godt bosted for kommende generationer. – Indsamlingen fortsætter formelt til udgangen af 2012 for at sikre alle muligheden for at bidrage. – Men allerede nu er der tegnet indskudsbeviser for omkring kr. 350.000. – Det levner stadig plads til at de sidste kan komme med på banen og få en andel i den fortsatte succeshistorie omkring Træningshuset.

Fra Styregruppen skal lyde en KÆMPE tak til alle som har bidraget til projektet både med direkte kontante tilskud men også de over 100 frivillige som allerede nu har meldt sig til at tage et stykke værktøj i hånden og hjælpe til under selve byggeprocessen. Det skal understreges at indsamlingen formelt løber indtil udgangen af 2012. – Så har du ikke haft muligheden for at bidrage kan du stadig nå det. Og husk at du får skattefradrag for dit bidrag! – Kontakt undertegnede så vi kan hjælpe dig på vej.

Vi er klar over at  der siden 2005 er trukket store veksler på lokalbefolkningens villighed til at tage pungen op af lommen. I 2005 lykkedes det at indsamle kr. 670.000 til byggeriet af Træningshuset – foruden de over 10.000 arbejdstimer som frivillige dengang lagde i projektet. I 2011 kunne man i Gassum glæde sig over lokale bridrag på mere end  kr. 400.000 til byggeriet af Gassum Kultur- og aktivitetshus som netop er indviet. Også her har en stor gruppe frivillige sikret at økonomien i dette projekt kunne hænge sammen med ikke mindre end 8.000 arbejdstimer. Og fornylig var Asferg og Omegns Invest ude for at tegne anparter for i alt kr. 225.000 til at sikre at der igen kommer liv i de nyligt restaurerede butikslokaler i byen. – Det forventes at der i august åbner en ny købmand som kan være med til at sikre lokalområdet. – Under etableringen af Asferg og Omegns Invest i 2010 tegnede lokale borgere anparter for i alt kr. 635.000.  I alt har beboerne i Asferg skoledistrikt lokalområdet siden 2005 genereret kr. 1.930.000 og ekstremt mange frivillige timer! Det må betegnes som et lokalsamfund der vil dets eget bedste!

Det gode resultat styrker Styregruppen i at der nu kun er én vej – og det er fremad.. Nu afventes blot Randers kommunes Budgetforhandlinger i efteråret hvor der skal tages stilling til en ansøgning om anlægstilskud på kr. 1.000.000 og drift af det færdige byggeri. Randers kommune har også andel i driften af bygningerne på linje med alle øvrige sportsfaciliteter i kommunen. Der har fra Styregruppens side været arbejdet meget på at sikre så minimale driftsomkostninger som muligt bl.a. ved at øge kravene til isolering og vandbesparelse.

Ud af et samlet anlægsbudget på kr. 6.400.000 har Styregruppen indtil nu formået at skaffe ca. 60 % via lokale bidrag. Den sidste del af finansieringen sikres ved en bevilling på kr. 1.500.000 fra LAG og som nævnt anlægstilskuddet fra Randers Kommune. Med så stor en egenfinansiering forventer Styregruppen at de sidste brikker falder på plads og at der kan startes på færdiggørelsen allerede i efteråret 2012 med en forventet indvielse til indendørssæsonen 2013. Hvilket betyder at Randers kommune og lokalsamfundet omkring Asferg Skole og Purhus idrætsforening kan sætte flueben ved det succes-projekt som den tidligere Purhus kommune og Lokale- og Anlægsfonden var en stor del af.

På vegne af Træningshuset Etape 2 – Styregruppen

Kurt Henriksen
Mobil: 40 56 13 18
E-mail: kh@skiold.com