PIF – vi vil være den bedste idrætsforening for hele familien

 

PIFs mission er at tilbyde idræt og samvær for alle aldre.

Det opnås ved at stille en bred palette af idrætstilbud til rådighed.

Vi ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar og danne rammerne for, at kunne styrke kammeratskabet medlemmerne imellem.

Vi ønsker endvidere, at fremme sundheden i vores lokalområde, blandt andet gennem samarbejde med lokale aktører og med fokus på hele familien.

Vedtægter for Purhus IF

§ 1 

Foreningens navn er Purhus Idrætsforening, med hjemsted i Randers Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at fremme idræt i Asferg / Gassum og omegn, samt give det enkelte medlem mulighed for at dyrke den idræt, vedkommende interesserer sig for, dog inden for foreningens muligheder. Foreningen skal arbejde for at øge medlemstallet og styrke kammeratskabet medlemmerne imellem.  Foreningen skal til stadighed beskæftige sig med de ting, der rører sig i det omkringliggende samfund.

§ 3

Foreningen skal være medlem af de hovedforbund, der varetager foreningens idrætslige interesser. Foreningens medlemmer er aktive. Foreningen er åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Bestyrelsen er bemyndiget til, at udelukke et medlem, der skylder 3 måneders kontingent, indtil dette er betalt.

§ 4 

 1.         Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er, med undtagelse af spørgsmål om foreningens opløsning, beslutningsdygtig med simpelt stemmeflertal. Aktive  over 16  år samt forældre til aktive under 16 år har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt (max 2 fuldmagter pr. stemmeberettiget) og hver stemmeberettigede har én stemme.

 2.     Regnskabet begynder 1. Januar og slutter 31. december. Generalforsamlingen afholdes i februar måned.

3.      Aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

4.     Generalforsamlingen skal varsles mindst 14 dage før afholdelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske gennem dags-og/eller  ugepressen.

5.    Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

§ 5

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet forelægges.
 4. Udvalgsformændenes beretning.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af revisorer og suppleanter.
 8. Valg af bestyrelsesmedlem til Fonden Træningshuset i Asferg.
 9. Valg af bestyrelsesmedlem til Fonden Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum
 10. Eventuelt.

§ 6 

Bestyrelsen består af  5 medlemmer, der vælges for 2 år. 2 henholdsvis  3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år, men ved evt. indtræden i bestyrelsen overtages afgående medlems periode.  De udvalg, som måtte ønske det har mulighed for at deltage på bestyrelsesmøder med 2 repræsentanter, hvor udvalgene er indkaldt, men har ikke stemmeret.

§ 7

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden. Ved større dispositioner (over 100.000 kr.) eller ved låntagning skal alle bestyrelsens medlemmer tegne foreningen.

§ 8

 1. Udvalgsmedlemmer i afdelingerne udpeges / vælges i afdelingerne.  
 2. Revisorer vælges for 2 år med 1 på valg hvert år. Revisorsuppleanter vælges for 1 år, men ved evt. indtræden overtages afgående revisors periode.

§ 9 

Der kan når som helst indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen eller, hvis mindst ¼ af de aktive medlemmer ønsker det. – Varslingspligten skal overholdes.

§ 10 

Kontingent fastsættes af afdelingerne og godkendes bestyrelsen for en sæson af gangen.

§ 11

Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøderne og kassereren fører en medlemsliste samt en kassebog. Kassereren har fuldmagt til, og er ansvarlig for foreningens likvide beholdninger. Referater og bøger opbevares som foreningens ejendom.

§ 12 

Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet imod foreningens vedtægter og formål eller har skadet foreningen. Eksklusionen skal vedtages med samme andel af de afgivne stemmer som vedtægtsindring. Det medlem, der ønskes ekskluderet har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen.

§ 13

Foreningen kan opløses, når ¾ af foreningens stemmeberettigede stemmer derfor på en ordinær generalforsamling samt en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling. Ved opløsning af foreningen deles aktiverne 50/50 mellem Fonden Træningshuset i Asferg og Fonden Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum. I forbindelse med opløsning af foreningen skal evt. midler, som stammer fra udlodning fra en spillehal, tilfalde andre velgørende og almennyttige formål, jf. § 13 i Lov om afgifter af spil.

§ 14

I det hele må foreningens ledelse drage omsorg for, at det, der er udtrykt i foreningens formålsparagraf, altid er det, der præger livet i foreningen.

§ 15

Aktiviteter der har til formål at støtte Purhus Idrætsforenings arbejde kan til enhver tid optages som en underafdeling der godkendes af bestyrelsen.

 

§ 1 

Træning og kampe skal så vidt muligt deles ligeligt mellem Asferg og Gassum.

§ 18 

I tilfælde af vedtægtsændring kræves ¾ stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Denne vedtægt er vedtaget på generalforsamling 28. februar 2014 og erstatter alle tidligere vedtægter.