I weekenden den 16.-17. juli var 25 frivillige indsamlere ude at stemme dørklokker i Asferg Skoledistrikt med henblik på at samle midler til den kommende færdiggørelse af Træningshuset – også kaldet Træningshuset Etape 2. Projektet, som indebærer et byggeri på ca. 600 m2 til erstatning for det gamle klubhus, indeholder nye omklædningsfaciliteter, klublokaler, køkken, multianvendelige lokaler, depoter m.m. til brug for Purhus Idrætsforenings over 600 aktive medlemmer indenfor bl.a. fodbold, gymnastik, bordtennis og badminton. Derudover sikrer færdiggørelsen at Træningshusets anvendelsesmuligheder øges betragteligt idet det vil blive væsentligt nemmere at håndtere store forsamlinger. Ligeledes vil det betyde endnu bedre forhold for eksisterende og kommende lejere i huset. – F.eks. bruger Randers Cheerleaders Træningshuset mange timer i løbet af både vinter- og sommermåneder især i weekenderne.

Styregruppen bag Etape 2 havde sat et mål for indsamlingen på kr. 400.000. Det var et ambitiøst mål, men lokalområdet har før vist stor villighed til at sikre en fortsat sund udvikling i et i forvejen aktivt idræts- og kulturliv. Der er stor forståelse for at vi herude på landet må klare en stor del  selv og få de ting til at ske som vi finder nødvendige for at sikre et godt bosted for kommende generationer. – Indsamlingen fortsætter formelt til udgangen af 2012 for at sikre alle muligheden for at bidrage. – Men allerede nu er der tegnet indskudsbeviser for omkring kr. 350.000. – Det levner stadig plads til at de sidste kan komme med på banen og få en andel i den fortsatte succeshistorie omkring Træningshuset.

Fra Styregruppen skal lyde en KÆMPE tak til alle som har bidraget til projektet både med direkte kontante tilskud men også de over 100 frivillige som allerede nu har meldt sig til at tage et stykke værktøj i hånden og hjælpe til under selve byggeprocessen. Det skal understreges at indsamlingen formelt løber indtil udgangen af 2012. – Så har du ikke haft muligheden for at bidrage kan du stadig nå det. Og husk at du får skattefradrag for dit bidrag! – Kontakt undertegnede så vi kan hjælpe dig på vej.

Vi er klar over at  der siden 2005 er trukket store veksler på lokalbefolkningens villighed til at tage pungen op af lommen. I 2005 lykkedes det at indsamle kr. 670.000 til byggeriet af Træningshuset – foruden de over 10.000 arbejdstimer som frivillige dengang lagde i projektet. I 2011 kunne man i Gassum glæde sig over lokale bridrag på mere end  kr. 400.000 til byggeriet af Gassum Kultur- og aktivitetshus som netop er indviet. Også her har en stor gruppe frivillige sikret at økonomien i dette projekt kunne hænge sammen med ikke mindre end 8.000 arbejdstimer. Og fornylig var Asferg og Omegns Invest ude for at tegne anparter for i alt kr. 225.000 til at sikre at der igen kommer liv i de nyligt restaurerede butikslokaler i byen. – Det forventes at der i august åbner en ny købmand som kan være med til at sikre lokalområdet. – Under etableringen af Asferg og Omegns Invest i 2010 tegnede lokale borgere anparter for i alt kr. 635.000.  I alt har beboerne i Asferg skoledistrikt lokalområdet siden 2005 genereret kr. 1.930.000 og ekstremt mange frivillige timer! Det må betegnes som et lokalsamfund der vil dets eget bedste!

Det gode resultat styrker Styregruppen i at der nu kun er én vej – og det er fremad.. Nu afventes blot Randers kommunes Budgetforhandlinger i efteråret hvor der skal tages stilling til en ansøgning om anlægstilskud på kr. 1.000.000 og drift af det færdige byggeri. Randers kommune har også andel i driften af bygningerne på linje med alle øvrige sportsfaciliteter i kommunen. Der har fra Styregruppens side været arbejdet meget på at sikre så minimale driftsomkostninger som muligt bl.a. ved at øge kravene til isolering og vandbesparelse.

Ud af et samlet anlægsbudget på kr. 6.400.000 har Styregruppen indtil nu formået at skaffe ca. 60 % via lokale bidrag. Den sidste del af finansieringen sikres ved en bevilling på kr. 1.500.000 fra LAG og som nævnt anlægstilskuddet fra Randers Kommune. Med så stor en egenfinansiering forventer Styregruppen at de sidste brikker falder på plads og at der kan startes på færdiggørelsen allerede i efteråret 2012 med en forventet indvielse til indendørssæsonen 2013. Hvilket betyder at Randers kommune og lokalsamfundet omkring Asferg Skole og Purhus idrætsforening kan sætte flueben ved det succes-projekt som den tidligere Purhus kommune og Lokale- og Anlægsfonden var en stor del af.

På vegne af Træningshuset Etape 2 – Styregruppen

Kurt Henriksen
Mobil: 40 56 13 18
E-mail: kh@skiold.com