Formandens beretning for året 2011 ved generalforsamlingen i Gassum, tirsdag den 21. februar 2012

Året 2011 har været et meget interessant år for bestyrelsesarbejdet – med en beslutning tidligt på året om at vi skulle forsøge at ændre den måde vi arbejder på – vi skulle fokusere på foreningsarbejdet !

Foreningsarbejdet – hvad er så det ? Har bestyrelsen ikke fokuseret på det de sidste mange år – jo, det vil jeg mene – beslutningen indeholdt bare en benhård prioritering at mødestruktur, punkter på møderne og fokusering på de punkter som er på dagsordenen. Der var en følelse af dans på stedet – der blev diskuteret meget om meget  – uden at nødvendigvis lige var på dagsordenen – så på denne del er vi blevet meget bedre til at holde os på banen for at blive i sportens verden !

Der blev også på en tidligt tidspunkt på året bestemt at bestyrelsen skulle ud og søge inspiration, så bestyrelsen kunne få nye ideer og input til at flytte foreningen. Heldigvis var de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer helt på højde med den gamle bestyrelses beslutning om at forøge at flytte sig og glemme ”sådan plejer det at være”

Er bestyrelsen så lykkedes med planerne – både ja og nej – vi må indrømme at det er utrolig svært at rykke en organisation over natten. Personlig vil jeg sige at det heller ikke var meningen at vi skulle lave en revolution – vi skulle ændre nogle ting så det kunne blive endnu mere interessant at lave bestyrelsesarbejde i PIF. Det er  lykkedes at vi langt hen af vejen i bestyrelsen holdt hinanden op på at vi skulle rykke os ud af ”plejer”. Der er blevet fokuseret på, hvordan vi i foreningen kan samarbejde mere og hvordan vi kan kommunikere bedre på tværs i foreningen – begge dele er en udfordring !

På det afholdte foreningsseminar i maj kom der mange gode indspil og ideer til hvad vi kan arbejde med fremover. Enkelte grupper har arbejdet videre med de input som blev givet under seminaret – bl.a. kommer PIF’s nye hjemmeside der snarest vil gå i luften som den nye purhusif.dk

 

Som frivillig leder kommer man ud for mange gode oplevelser – selvom jeg ikke til daglig hverken leder eller træner et hold eller en gruppe af unge har jeg haft fornøjelsen af at være med omkring aktiviteter som har gjort stort indtryk på mig i 2011.

Gistrup Cup – stor oplevelse at følge alle hold og deres ledere, fulde af gåpåmod og viljen til at vinde uanset på hvilket niveau der spilles. Ud over viljen til sejr er viljen til at være sammen på en god måde virkelig i højsædet – aldrig har jeg hørt som mange unge PIF’er / PFU05’er uden stemme efter at have sunget slagsange for hinanden i  3-4 dage.

Turen til Sprækkebjerg med de unge trænere / ledere – en fanstatisk tur med højt humør og en god stemning blandt alle. At se unge blive udfordret på noget de absolut ikke havde forestilles sig – at se dem arbejde sammen som teams selvom de faktisk ikke kendte hinanden – var bare en fornøjelse som foreningsmand.

Gigantium Messen – så mange mennesker som ikke lige har børn i PIF – måske børnebørn – men egentlig ikke nogen direkte tilknytning til PIF – så mange PIF’ er – og specielt så mange unge PIF’er  – det var bare fantastisk med alle de hjælpere.

Ud over de nævnte er der utrolig mange gode oplevelser med PIF.  Bla. Fortalte en forældre mig, at humøret hjem fra fodboldkampen var særdeles højt– selvom de vist havde tabt ganske stort – for nu skulle de alle hjem og til børnefødselsdag og have sodavand og kagemand – tjae, man skal jo videre i livet !

 

Der har været mange store opgaver i PIF igen i år – en af dem var at stifte Fonden Kultur- og Aktivitetshuset Gassum. En stor del af arbejdet med dette var allerede gjort over de tidligere par år og stiftelse af Fonden var ligesom det endelige punktum for PIF eller man kan måske sige at det var begyndelsen på en ny sætning…..

Med flytningen af forsamlingshuset til nye gode rammer giver det nemlig PIF nye og gode muligheder for at tilbyde endnu bedre forhold til alle som ønsker at være aktiv i PIF. Samarbejdet som er etableret med Fonden forpligter også – både hos Fonden og PIF –  til at arbejde ihærdigt på at kunne tilbyde nye idrætter og udbygning af gamle idrætsgrene. Det er et samarbejde som PIF ser frem til på det praktiske plan at kunne op starte når Huset er indviet.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at lykønske alle i PIF’s virkeområde med det hus som nu snart står færdigt !

En anden stor opgave er arbejdet på Etape 2 som efterhånden snart er pågået i efterhånden nogle år – der er blevet arbejdet hårdt ved jeg – kræfterne er ved at være brugt op. Vi må nok se i øjnene, at det bliver overordentligt svært at komme videre med planerne om at flytte Asferg klubhus tættere på Træningshuset, hvis ikke der kommer politisk medvind i løbet at de næste 3 uger. Alternativet til flytning – ja, det må vi tage derfra hvis det skulle blive aktuelt – vi håber det bedste !

 

Plejer har flyttet sig – vi har fået nyt IT i PIF

Tilvænningen til det nye system kræver noget af alle – jeg er dog af den overbevisning at vi kan få utroligt meget ud af Conventus. Conventus har budt på en del udfordringer,…. når vi får det helt rullet ud og alle ledere/trænere/holdledere har adgang, kan vi bruge IT systemet på den bedste og mest effektive måde.

Det skulle også give muligheder for en lettere kommunikation, holdlister, oversigter, mm – men det forpligter også at alle afdelinger nu følger op på deres kontingentindbetalinger – jeg tror det er en omstilling som vi allerede er ved at have gennemgået, så det bliver lettere allerede her fra foråret.

 

Vi som ledere har også et stort ansvar overfor den opførsel som vore børn, unge og forældre viser – både til træning og kampe. Vi skal som forening være med til at sætte grænserne – og vi må være på forkant med at afstikke retningslinjerne til både ledere og forældre. Vi hverken skal eller vil tolerere opførsel eller sprogbrug som ikke er værdigt for foreningen. Det er vigtigt at vi alle er gode rollemodeller for vores børn, unge – og forældre.

Vi må som forening ikke lulle os i søvn på, at vi har tjek på børneattesterne – vi skylder os selv og alle i foreningen at vi dagligt sørger for at alle som færdes i foreningen føler sig trykke ved at komme og dyrke den sport som de nu engang har lyst til. Det er vores ansvar som voksne, at vi instruerer vores unge ledere i, hvordan man lever op til det ansvar som følger med at være leder i en foreningen.

 

Nu sidder i alle og tænker – hvae,  kommer der ikke snart noget omkring vores sportsgrene – det er vel det PIF er til for – og JA – det er det PIF er til for.  Der er dog utrolig mange andre ting udover det sportslige som foreningens bestyrelse bør og skal tage sig af og som ikke ses i hverdagen.

På den sportslige front ser jeg frem til afdelingernes beretning her på generalforsamlingen.

Det er dog en stor glæde at se at der er rigtig mange unge som har taget udfordringen op med at kunne blive træner eller hjælpe træner. Med disse unge mennesker skal PIF bygge sin fremtid. Vi skal værne om disse unge, hjælpe dem til at blive endnu bedre rollemodeller end vi selv er – og frem for alt give dem en opdragelse af foreningsånd – så kommer vi langt sammen.

Ganske lidt om afdelingerne:

I badmintonafdelingen har fastholdt medlemstallet – vi har i foreningen valgt at tilbyde badminton stadigvæk at tilbyde badminton både i Spentrup og i Asferg.

Bordtennis har en lille fremgang i medlemmer  – det er lykkedes bordtennis at få lidt flere medlemmer her i januar, hvor flere unge har vis interessen for sporten.

Både bordtennis og badminton er to at de gamle idrætter som vil få mulighed for at benytte Huset her i Gassum.

Fodbold har haft en lidt omtumlet tilværelse uden et regulært fodboldudvalg – året er kørt igennem på en bred organisation med trænere, ledere og bestyrelse som udvalg. Dette har givet  opgaver som var nye for både trænere og bestyrelse – dette tror jeg har været en øjenåbner for os alle. Vi har også erfaret at samarbejdet med FSI som en konsekvens af den struktur som fodbolden har – er blevet endnu mere nødvendigt for at kunne tilbyde hold i så mange årgange som muligt.

Der har været et næsten uændret medlemstal – der er på børneholdene været samarbejdet mere med FSI end tidligere. Også i PFU05 regi er der arbejdet hårdt for at få holdene til at hænge sammen – mere om dette under afdelingens beretning.

Seniorafdelingen var rigtig godt kørende i 2011. Her finder vi også holdet bag fodboldskolen som igen i år var fyldt op – endnu engang en stor succes.

Fodbold afdelingen har været stramt styret økonomisk i 2011 – dog må jeg sige at ingen på noget tidspunkt har manglet materiel.

Gymnastik har haft en flot tilgang af gymnaster i 2011 – der er flere hold som har rigtig rigtig mange gymnaster. Fortsætter den flotte udvikling i gymnastik kan vi se frem til gode udfordringer med at finde frivillige trænere / ledere nok til at kunne afvikle de store hold. Dette har jeg dog særdeles stor tiltro til at Organet får løst på en god måde og kan se at der er taget fat om opgaven.

Afdelingen er udfordret på menage nye medlemmer som kommer uden for det vi normalt kalder PIF’s område. Vi er utrolig tilfredse med udviklingen og ser frem til at også de nye medlemmer bliver integreret i vores foreningsånd.

Petanque afdelingen i Gassum har igen i år et stabilt medlemstal – de har fået ”nye” baner – eller i hvert fald en anden placering. Godt at se at den nye placering blev til gavn for alle. Med vejrets begrænsninger for spillet giver det nye Aktivitetshus nye muligheder – jeg har fornylig set at der i Bjerregrav spilles tæppe curling – jeg vil hermed opfordre petanque afdelingen til at kigge på denne mulighed for en ny indendørssport.

 

Årets regnskabsresultat er yderst tilfredsstillende – man skal lige kigges en ekstra gang i noterne, hvor man finder årsagen til det flotte resultat. Dette kommer Niels sikkert ind på…..

Hvordan får vi så brugt pengene ville nogen måske fristes til at spørge – i min optik er det dejligt at have noget at stå imod med. Det er dog ikke sådan at PIF skal være en overskudsgivende virksomhed – nej, målet er at kunne tilbyde gode aktiviteter for vore medlemmer og gode forhold for vore mange frivillige .

Belært at fortiden – hvor skiftene kasserer i perioder af kortere eller længere tid ikke havde til at betale regningerne – ønsker jeg ikke at vi skal nedsætte kontingenter – jeg vil foretrække at vi bruger midler på at sparke nye aktiviteter i gang,  øge fokus på eksisterende aktiviteter og hjælpe dem yderligere et skridt videre.

F.eks. kunne det være fint om der var nogen som ville arbejde på aktiviteter i dagtimerne, det kunne også være målrettet udvikling af unge ledere – eller for den sags skyld udvikling af bestyrelsen !

Næsten færdigt står også Aktivitetshuset her i Gassum – der kunne også være brug midler til at starte nye aktiviteter op.

Der ligger forhåbentligt også et projekt omkring Asferg klubhus der skal tilføres midler.

I disse tider ved vi alle hvad er stærk økonomi er værd !

Jeg vil gerne slutte min beretning med at sige tak til alle vore frivillige trænere og ledere, tak til sponsorer, tak til alle jer som ikke ses til hverdag, men yder en flot indsats i det skjulte, tak til revisorerne, tak til udvalgsmedlemmerne for deres deltagelse i bestyrelsen og tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og endnu et godt år i PIF.

Til sidst vil jeg sige tak til Kirsten Langberg som har valgt at tage en pause fra bestyrelsesarbejdet  – det har være en stor fornøjelse at arbejde sammen med dig. Du er arbejdsom, har meninger og står ved dem – du skal være velkommen tilbage.

 

Fremtiden for foreningen ligger i fællesskabet og de gode positive oplevelser vi har sammen !

 

Gassum klubhus d. 21.  februar 2012

Jens Larsen

Formand